English Arabic German Turkish

Özel Haber

 

  Ana Sayfa     Foto Galeri     Video Galeri     Mahalmi Sözlük     Şiirler     Aydınlarımız     Mahalmi Edebiyatı  
  You are here:  Anasayfa Mahalmi Sözlük (Q –q ) ARAPÇADAKİ ‘KAF’ (KALIN OKUNUŞLU) ( Q) HARFİ İLE BAŞLAYANLAR

Yöresel Müzikler

semirled_logo

www.semirled.com
SEMİR TUNCER 0535 443 7 344
MUSTAFA TUNCER 0507 040 36 47
(Q –q ) ARAPÇADAKİ ‘KAF’ (KALIN OKUNUŞLU) ( Q) HARFİ İLE BAŞLAYANLAR PDF Yazdır E-posta

Qabır : Mezar

Qabıž : Kabızlık

Qabor : Kahrolası şey ( insanı kabre koyan)

Qadar : Kader

Qaddor : Erzak saklamaya yarayan çamurdan büyük silindirimsi kap

Qadenge : Tuvalet

Qafas : Kafes

Qaffora : Ĥımĥım denen bitki ezilip şekil verilerek yapılan sepet

Qahır : Kahır

Qamar : Ay (dünyanın uydusu )

Qaran : Don olayı

Qari : 1.Okuma yazması olan 2.Okumuş, kültürlü,  (kişi) okur

Qarrot : Kıkırdak

Qarsa : Çimdik

Qartmin : Yayvantepe köyü (Midyat)

Qarﻉa : 1.Kabak, 2. Kel kafa

Qasabê : Ciğer

Qasabıt ıl ĥamra : Akciğer

Qasabıt ıssevde : Karaciğer

Qasal : Buğday, arpa kamışı

Qasaliyyê : Dirgen

Qasbın ﻉennu : İstese de istemese de

Qasêr : Kısa

Qasır : Saray

Qassa : 1. Ana kaya 2. Kaya

Qast : Kasıt

Qastaluvnê : Ovabaşı köyü (Midyat)

Qatbê : Dikiş

Qatır : Şıra, şerbet

Qatoﻉa : Testere

Qatra : Damla

Qatramiz : Kavanoz

Qatﻉa : Kestirme

Qaža : 1. İlçe 2. Kaza

Qaži : Kadı, eskiden hâkim

Qažiyb : 1.Çubuk  2. (mec.)Penis

Qebbê : Yaka

Qebıl : 1.Karşı 2.Önceleri, eskiden

Qebiylê : Kabile

Qeble (Qebıl) : 1.Önce, 2. Önceleri

Qebul : Kabul

Qeçım : 1.Şaka 2. Konuşmak, muhabbet

Qeçum : Şakacı, espritüel

Qed : Otur

Qeddum : Keser

Qedeĥ : Bardak

Qedıĥ : Romatizma

Qedifê : Kadife

Qediydê : Pekmeze batırılarak kurutulmuş kavun, acur parçaları

Qediym : Kadim, eski

Qeffe : Temin etti, buldu

Qefilê : Kafile

Qeflê : Kolların sarabildiği ölçüde kadar ( ot, saman… )

Qefzê : Adım, sıçrayış

Qeĥbê : Kahpe

Qeĥlê : Öksürük

Qeĥvê : 1. Kahve 2. Kıraathane

Qeĥven : Beyaz papatya

Qelb : Yürek

Qelb qasi : Taş kalp

Qelb reqêq : Yumuşak kalp

Qelbê : Ters çevirme, çeviriş

Qelem : 1.Kalem 2. Kaya kazmakta kullanılan kama

Qeleq : Telaş

Qelıb : Kalıp

Qeliy : 1.Kavurmak 2. Kızartma yemekleri

Qeliyyê : Kavurma

Qelo : Yağlı et

Qeloﻉ : Uğursuz

Qeloﻉe : 1. Afet 2.Uğursuz durum

Qelukılt : Karşılıklı ‘Sen böyle demişsin!’ diye tartışma, uyuşmazlık

Qelyon : Pipo

Qelﻉe : Kale

Qemê : Kamet, boy

Qemiys : Gömlek

Qemiys ıl nevm : Gece kıyafeti, gecelik

Qemle : Bit

Qemşê : 1.Bir avuç miktarı, el ayasının alacağı miktarda olan 2. Bir tutam

Qemyon : Kamyon

Qenniynê : Şişe

Qenqeris : Siyah olup sırtında beyaz çizgi olan büyük bir kuş çeşidi

Qenun : Yasa, kanun

Qeprexeyê : Kaburga dolması

Qeput : Kaban, palto

Qereçi : Çingene

Qereçiyyê : Çingene kadını

Qeresye : Kiraz, kiraz ağacı

Qerişê : Kemer, kayış

Qeriyb : Yakın

Qerkoﻉ : Gök gürültüsü

Qerşê : Kapı, pencere üstü uzun kesme taş ya da kirişi

Qerujiyyê : Yassı ve düz fırlatılabilen küçük taş

Qeşef : Kepek (saçta)

Qeşmer : Değersiz kişi için kullanılan aşağılayıcı söz

Qeşmuşê : Ekmeğin dış, yanmış, sert kısmı

Qetıl : 1. Katil 2. Adam öldürmek

Qetlê : Dayak

Qetuliyyê : Öldürücü

Qevbenê : Kirlilik, pislik

Qeve : Güç, kuvvet

Qevi : Güçlü

Qevl : Söyleyiş

Qevlê : Söz, ifade, deyim

Qevm : Kavim

Qevs : Kavis, yay şeklinde

Qevsê : Kavis şeklindeki kiriş taşı

Qevsuqedeĥ : Gökkuşağı

Qevﻉe : Yuvarlağımsı boşluk ya da leke

Qey : Niye

Qeyd : Kayıt

Qeyım : 1.Ayakta, 2. Dik

Qeymo : Değil mi

Qeyyeg : Ne oldu, niye

Qezez : Tiksindirici şey

Qezziyz : Tiksindirici

Qeﻉıd : Oturur vaziyette

Qeﻉide : 1.Kaide, kural 2. Temel

Qıbban : Kurban (olayım)

Qıbbê : 1.Kubbe 2. Yaka

Qıbbelê : Dolap

Qıbeĥe : Kabahat

Qıbelê : Bir işi toptan alma, toptan üstlenme

Qıbıĥ : Saygısızca konuşan, yüzsüz

Qıblê : Kıble yönü, güney

Qıblên : Kabul etme

Qıbrên : (mezara) gömmek

Qıbžên : Sıkıca tutmak

Qıccê : Kumbara

Qıccên : Biriktirme

Qıçeğ : Kaçak

Qıçmên : Şakalar yapmak , şaka amaçlı yalanlar söylemek

Qıddê : Çok sıkı, taş gibi sert

Qıddeĥe : Çakmak

Qıddem : 1.Ön, 2.İleri

Qıddên : Biriktirme

Qıdeyıf : Kadayıf

Qıdĥên : Çakma, kıvılcım çıkarma

Qıdra : 1.Kadir, kıymet 2. Kudret 3. Çömlek

Qıffê : Küfe

Qıfıl : Kilit

Qıflên : 1.Üşümek 2. Kilitlemek

Qıfyên : Arayıp bulmak

Qıfzên : (bir şeyin üstünden) atlama

Qıĥf : Pişmiş çamurdan yassı, ince ve küçük taş

Qıĥfar : Dağlarda toprak altında yetişen, yenilebilen soğanlı bir bitki

Qıĥfên : Yerden küreyerek söküp almak

Qıĥlên : Öksürme

Qıhrên : Kahretme, çok üzme

Qıĥt : Kuraklık

Qılbên : 1.Devirme, devrilme 2. Çevirme, tersyüz etme 3. Ayak,el burkulması 4.Fikir değiştirme, vazgeçme

Qılefê : Cüsse

Qılf : Kılıf

Qıllê : Azlık

Qıllên : Azalmak

Qılﻉen : 2. Bir şeyi tamamen yokeden afet 2.Soyun kurusun manasında söz

Qılﻉên : Söküp çıkarmak

Qılyên : (yağda) Kavurmak, kızartmak

Qımıﻉ : Huni

Qımqım : Kertenkele (derisi sert ve pürüzlü kertenkele)

Qınbılê : Bomba

Qındara : Kundura

Qındeğ : Kundak

Qındıž : Kunduz

Qıneﻉe : Kanaat

Qınfıž : Kirpi

Qıppê : Anaç tavuk

Qıppeçê : Çıtpıt

Qıppên : Anaç tavuk olmak, yumurtaya oturmak

Qıppen : Büyük terazi

Qıpqep : Takunya

Qırayê : 1.Okuma 2.Okula gitme

Qırayıb : 1. Yakınlar 2. Dünürler

Qırb : Yakınlık

Qırban : Kurban

Qırbên : Yakın olma, akraba olma

Qırd : Maymun

Qırebiﻉ : Ivır zıvır

Qırfên : 1. Tiksindirme 2. (Metaller için) çatlama veya kırılma

Qırıf : Tiksindirici

Qırıĥ : Aşırı tatlı

Qırmê : Odun kütüğü

Qırn : Boynuz

Qırnên : Donmak

Qırniyyê : Köşe

Qırrasa : Manivela, bir şeyi yerinden oynatmak için kullanılan demir çubuk

Qırrên : Suçluyu bildirmek veya suçu itiraf etmek

Qırruqıhf : Ivır zıvır

Qırs : Petek

Qırsên : 1.Çimdiklemek 2. Bir cismi oynatmak için manivela ile kenarından baskı uygulamak

Qırş : Kuruş

Qırta : Topluluk

Qırtıb : Pıtrak, dikenli tohumları elbiseye yapışan küçük dikenli bitki

Qırﻉa : Kura

Qısdên : 1.Şiddetli arzuyla isteme 2. Birisine yalvarma

Qısım : Kısım

Qısır : 1.) Kısalık 2.) Kısır yemeği

Qısır nefes : Nefes darlığı

Qısmê : 1.Paylaştırma, miras taksimi 2.Kısmet

Qısmên : Bölme, bölüştürme

Qıssa : Kıssa, hikâye

Qıssab : Kasap

Qıssên : Kesmek

Qısur : Kusur

Qışle : Kışla

Qışrê : Kabuk

Qışşên : Süpürmek

Qıştên : Sıyırmak, bitişik iki tabakadan veya iki maddeden üsttekini sökerek çıkarma

Qıştêyê : İnce tabaka

Qışﻉên : Görmek

Qıt : Hiç

Qıt : Ufak, kısa boylu

Qıt şi : Hiçbir şey

Qıtfên : Koparmak

Qıtın : Pamuk

Qıtlên : 1.) Öldürmek  2.) Dövmek, pataklamak

Qıtrên : Damlatmak

Qıtﻉa : Bölüm

Qıtﻉên : 1.) Koparmak, 2.) Kesmek

Qıvvê : Kuvvet, güç

Qıvved : Kavat, pezevenk

Qıyemê : Kıyamet

Qıymê : Kıymet, değer

žame : Leblebi

žyên : Bitirmek

Qıﻉdên : Oturmak

Qıﻉvara : Bir cisimde açılmış daire şeklinde delik

Qitanê : Astar

Qiyneğe : Orakla buğday ve arpa biçerken parmaklara takılan, daha çok ekin tutmaya yarayan deri ve demirden uzatma

Qiyr : Zift

Qot : Dişi cinsel organı

Qotzırqıt : Elinin körü (Benzeri ifade, konuşulan ve hoşa gitmeyen sözlere tepki olarak söylenen argo söz)

Qovlenc : Sancı

Qum : Kalk

Qureyde : Greyder

Qurﻉa : Kura

Quvakalla : Allah kuvvet versin (kolay gelsin)

Quvbê : Pislik, kir

Quvlên : Söylemek

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_counterBugün12
mod_vvisit_counterDün417
mod_vvisit_counterBu Hafta898
mod_vvisit_counterBu Ay7905
mod_vvisit_counterToplam1294884
Şu anda 71 ziyaretçi çevrimiçi
Top